Program

ŚWIECKIE PAŃSTWO

Wypowiedzenie konkordatu - teraz

Państwo europejskie to państwo laickie. Niestety, hegemonem religijnym i politycznym w Polsce stał się Kościół Katolicki. Niesprawiedliwe traktowanie związków wyznaniowych w Polsce przyczyniło się do tego, że nieopodatkowany Kościół Katolicki uzyskał majątki, łącznie warte kilka miliardów złotych. Kler zdobył również niekaralność księży oraz decydujący głos w sprawach polityki wewnątrzkrajowej. Konkordat polsko-watykański jest jednym z dokumentów nadających Kościołowi te przywileje. Dlatego powinniśmy go wypowiedzieć, tak aby w kwestii związków wyznaniowych w Polsce, pieczę zaczęła sprawować sprawiedliwość. Ewentualne późniejsze związanie się nową umową ze Stolicą Apostolską powinno być zawarte na gruncie zasad świeckiego państwa

Usunięcie z Kodeksu Karnego zapisu o obrazie uczuć religijnych

Artykuł 196 Kodeksu Karnego przez swoją nieprecyzyjną formułę prowadzi do rozbieżności, nieporozumień oraz nadużyć spowodowanych możliwością subiektywnej interpretacji pojęcia obrazy uczuć religijnych. W naszym przekonaniu artykuł spełnia funkcję cenzury od krytyki nauk i działań instytucji religijnych. Postulujemy więc wykreślenie artykułu 196 z Kodeksu Karnego.

Zakaz agitacji wyborczej na terenach miejsc kultu religijnego

Postulujemy zakaz agitacji wyborczej na terenie kościołów i miejsc kultu religijnego. Za złamanie zakazu groziłaby grzywna jak w przypadku pozostałych miejsc wspomnianych w art. 108 Kodeksu Wyborczego.

Koniec z religią w szkołach

Szkoła powinna być miejscem otwartym dla każdego ucznia. Instytucja państwowa nie może narzucać wartości jednego wyznania wszystkim uczniom, dlatego postulujemy wycofanie religii ze szkół. Lekcje te powinny odbywać się w miejscach kultu religijnego, nie w szkole, która powinna pozostać świecka.

Likwidacja Funduszu Kościelnego

Obecnie nie znajdujemy racjonalnego uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania Funduszu Kościelnego. W obecnym otoczeniu gospodarczym i po zakończeniu prac Komisji Majątkowej działanie tej instytucji jest całkowicie zbędne. W 2019 roku udział państwa w Funduszu Kościelnym osiągnął rekordowy poziom 171 mln zł, dlatego postulujemy wykreślenie tej pozycji z budżetu.

Gwarancja ochrony mniejszości wyznaniowych

Chcąc zapewnić takie same prawa wszystkim związkom wyznaniowym w Polsce, oprócz świeckiego charakteru państwa wraz z jego instytucjami zagwarantujemy prawo do swobodnego tworzenia instytucji oświatowych i kulturalnych utrzymywanych z budżetu własnego oraz praktykowania religii w sposób niegodzący w szacunek dla praw człowieka, mając na uwadze i przestrzegając zasad równej ochrony przed dyskryminacją ze względu na wyznanie.

Opodatkowanie Kościoła

Kościół jest instytucją jak każda inna, od lat zarówno instytucja Kościoła jak i hierarchowie kościelni nie są sprawiedliwie opodatkowani i unikają płacenia sprawiedliwych danin. Postulujemy, aby zarówno kościół jak i hierarchowie kościelni zostali sprawiedliwie opodatkowani. W nowoczesnym świeckim państwie nie ma miejsca dla uprzywilejowanych instytucji kościelnych.

Neutralność religijna w instytucjach publicznych

Instytucje publiczne, a zwłaszcza urzędy, powinny być neutralne światopoglądowo. Mając to na względzie postulujemy usunięcie z nich wszelkich symboli kultu religijnego. Placówki państwowe muszą pozostać laickie i nie powinny wyróżniać konkretnej religii.

Wycofanie finansowania kierunków wyznaniowych na uczelniach wyższych

To nie państwo ma kształcić kadry kościoła, dlatego postulujemy wycofanie finansowania seminariów duchownych. Nie chcemy, by państwo finansowało rozrost struktur jednej konkretnej wspólnoty wyznaniowej.

TRANSPORT

Autobus w każdej gminie

Ponad 15 milionów osób w Polsce cierpi z powodu wykluczenia transportowego. To skandal, że w XXI wieku w centrum Europy wciąż są miejsca, w których to czy dostaniemy się do pracy, szkoły czy szpitala zależy od życzliwości zmotoryzowanego sąsiada. Ostatnie 30 lat jednoznacznie pokazuje, że sektor prywatny zawiódł w koordynacji tak ważnej gałęzi dla społeczeństwa. Dlatego postulujemy utworzenie spółki skarbu państwa, która weźmie na siebie odpowiedzialność za nowoczesny i ekologiczny transport autobusowy w Polsce. Linie komunikacyjne odtworzone będą w każdej gminie, a autobus dojeżdżać będzie do każdej wioski.

Przywrócenie nocnych połączeń kolejowych

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy pokonać trasę Warszawa – Bruksela nocnym pociągiem EN Jan Kiepura. Połączenie to, jak i wiele innych zlikwidowano. Jednak połączenia nocne przeżywają w Europie swój renesans. Przykład austriackiej spółki ÖBB i marki NightJet pokazuje, że są one opłacalne. Opowiadamy się za przywróceniem wielu zlikwidowanych, nocnych relacji krajowych oraz międzynarodowych.

Rozwój i dofinansowanie kolei – kolej w każdym powiecie

Transport kolejowy jest transportem niskoemisyjnym, bezpiecznym, szybkim, tanim i skutecznym. Rozwój i dofinansowanie transportu szynowego, poskutkuje podniesieniem standardu komunikacyjnego i społecznego. Kolej dostępna w każdym powiecie, w znacznym stopniu przyczyni się do zniwelowania wykluczenia komunikacyjnego oraz zapewni lepsze szanse na rozwój osobisty, edukację i zdobywanie doświadczenia zawodowego, mieszkańcom mniejszych miast i wsi.

Bezbiletowy transport publiczny w ośrodkach miejskich i powiatowych do 2030 roku

Polska jest pionierem darmowej komunikacji publicznej w Europie, wiele samorządów zaprzestaje pobierania opłat za przejazdy autobusowe i tramwajowe. W takich miejscach jakość powietrza się poprawia, a ulice się odkorkowują. Postulujemy rozszerzenie tego projektu na cały kraj, tak by każdy Polak do 2030 roku mógł przemieszczać się po swoim mieście i powiecie bez ponoszenia kosztów. Wierzymy, że wprowadzając zmiany etapowo, rozpoczynając od grup wyodrębnionych takich jak dzieci, osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy oraz zapewniając odpowiedni udział finansowania transportu przez władze krajowe, osiągniemy cel.

Kolej Dużych Prędkości

Transport kolejowy jest znacznie mniej emisyjny niż transport lotniczy. Aby zwiększyć atrakcyjność kolei, należy zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy miastami. Jak pokazuje przykład portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem, szybkie połączenia ICE efektywnie zmniejszają liczbę lotów krajowych wewnątrz Niemiec. Dlatego postulujemy utworzenie rozbudowanej siatki połączeń Kolei Dużych Prędkości, która umożliwiłaby szybkie przemieszczanie się pociągami po Polsce.

Wspólna karta na wszystkie środki transportu

Jadąc w podróż, niejednokrotnie poruszamy się wieloma środkami transportu publicznego, potrzebując wiele biletów każdego przewoźnika. Dlatego, aby uprościć proces zakupów biletów, postulujemy, na kształt niderlandzkiej OV-chipkaart, wprowadzenie jednej, wspólnej karty elektronicznej na wszystkie środki transportu publicznego wewnątrz kraju. Spowoduje to praktycznie wyeliminowanie biletów papierowych.

PRAWA KOBIET

Tak dla Konwencji Stambulskiej

Stanowczo sprzeciwiamy się rządowym planom wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Umowa międzynarodowa daje podstawy prawne do systemowego chronienia kobiet przed przemocą. Nie możemy dopuścić, by w imię fundamentalistyczno-katolickiej ideologii Polska wycofała się z tej Konwencji. Nie pozwolimy na dalsze akty opresji wobec kobiet.

Koniec z klauzulą sumienia

Równy i pełny dostęp do legalnych procedur medycznych powinien być zapewniony każdej osobie. Aby realizować działania zgodne z tą ideą, niezbędne jest zniesienie klauzuli sumienia, która w obecnej postaci dopuszcza możliwość ograniczenia praw osób korzystających z usług publicznej opieki zdrowotnej.

Skuteczne parytety

Popieramy zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i sejmików wojewódzkich. Listy wyborcze powinny być układane suwakowo, tak by kobiety nie były spychane na najniższe pozycje, a udział kobiet powinien wynosić 50%.  Sprzeciwiamy się nierównościom w zatrudnianiu kobiet, która nadal jest obecna w szczególności na wyższych stanowiskach. Popieramy wyznaczanie odgórnie 35% udziału kobiet w zatrudnieniu na stanowiskach kierowniczych zarówno w państwowej sferze budżetowej jak i sektorze prywatnym.

Urlop rodzicielski

Postulujemy wprowadzenie 360 dniowego płatnego urlopu rodzicielskiego, gdy w rodzinie rodzi się dziecko bądź jest adoptowane. Urlop rodzicielski powinien być podzielony po równo między rodziców (180 dni), a każdy rodzic powinien wykorzystać co najmniej połowę swojego urlopu. Drugą połowę za zgodą obu stron, można przenieść na drugiego rodzica. W sytuacji wychowywania dziecka przez jednego rodzica, przysługuje mu 360 dni urlopu.

Bezpieczne przerywanie ciąży

Chcemy legalnej, bezwarunkowej i bezpłatnej aborcji do końca 12 tygodnia! Później prawo do przerwania ciąży przysługiwać będzie w przypadku zagrożenia życia osoby noszącej, nieprawidłowości genetycznych płodu lub kiedy ciąża będzie następstwem czynu zabronionego. Żądamy usunięcia artykułu 152 Kodeksu karnego, który kara za przerywanie ciąży. Polki i Polacy chcą liberalizacji aborcji, dołożymy wszelkich starań, by tego dokonać! 

Skuteczne egzekwowanie alimentów

Postulujemy wypłacanie alimentów przez państwo niezależnie od zaległości osoby mającej nakaz ich uiszczania. Po upływie roku zalegania z alimentami, zaległości te będą traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe. Ich egzekucją zajmie się wtedy administracja skarbowa.

Finansowanie in vitro

Państwo nie może karać finansowo za niepłodność. Metoda in-vitro oscyluje w kosztach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Możliwość założenia rodziny nie może zależeć od zasobności portfela. Uważamy, że leczenie niepłodności metodą in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo musi wspierać pary pragnące potomstwa.

Jawność płac

Ważnym krokiem do walki z nierównościami społecznymi jest likwidacja luk płacowych determinowanych przez płeć, wiek czy pochodzenie, aby to osiągnąć potrzebna jest transparentność, dlatego postulujemy o jawność płac. Wprowadzenie corocznych raportów przez pracodawca pozwoli na ocenienie czy w miejscu pracy nie dochodzi do dyskryminacji. Dzięki temu każdy otrzyma równe szanse na godne wynagrodzenie oraz rozwój, tylko ze względu na umiejętności i kwalifikacje.

Rozwój żłobków i przedszkoli

Chcemy zbudowania kompleksowej infrastruktury bezpłatnych żłobków i przedszkoli. To europejski gwarant szybkiego powrotu do aktywności zawodowej dla kobiet, ale i możliwość wyrównania szans życiowych osób zagrożonych wykluczeniem. Polska od lat zmaga się z małą dostępnością usług opiekuńczych zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czas to zmienić i systematycznie inwestować w państwowe żłobki zarówno w miastach jak i na wsiach.

Zmiana definicji gwałtu

Postulujemy zmianę definicji gwałtu by oprzeć ją na braku świadomej i dobrowolnej zgody na kontakt seksualny. Chcemy też podwyższenia kar za gwałt i ustawowego braku przedawnienia dla tych przestępstw. Tylko „tak” oznacza zgodę!

Nowoczesna antykoncepcja awaryjna

Tabletka „dzień po”, choć nazywana antykoncepcją awaryjną, nie jest żadną formą przerywania ciąży, a jedynie zapobiega zapłodnieniu komórki bezpośrednio po stosunku seksualnym. Zapewnimy powszechny dostęp bez recepty do tej formy antykoncepcji, by w nagłej sytuacji nikt nie musiał obawiać się o zajście w ciążę w nieodpowiednim dla siebie momencie życia oraz umożliwimy osobom z macicami stałą antykoncepcje, czyli zabieg podwiązania jajowodów.

Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego

Postulujemy stworzenie sieci Centrów Zdrowia Reprodukcyjnego, mających na celu zapewnienie kompleksowej opieki dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia seksualnego, możliwości dokonania badań w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, nowotworów czy możliwości dokonania darmowego zabiegu przerywania ciąży oraz in-vitro. Projekt ma zapewnić dostęp do bezpłatnych badań z zakresu zdrowia reprodukcyjnego każdej obywatelce i każdemu obywatelowi. Centra będą mogły powstawać zarówno jako nowe projekty infrastrukturalne jak i funkcjonować przy istniejących już placówkach.

Rząd parytetowy

Chcemy zadeklarowania przez Rząd charakteru feministycznego. Państwo musi wyrównywać szanse na wszystkich płaszczyznach życia. W obecnym rządzie zasiada tylko jedna kobieta. Chcemy wprowadzenia ustawy, która będzie nakładać obowiązek zachowania parytetu w rządzie, a także na najważniejszych stanowiskach w ministerstwach. Rząd polski ma mieć charakter feministyczny, nie przychylny tylko mężczyznom. Skończmy z patriarchatem, zacznijmy od równości w Radzie Ministrów!

EDUKACJA

Nowoczesny program nauczania

Polski program nauczania jest przestarzały, a szkoła nie wykorzystuje potencjału uczniów. Proponujemy nowoczesny program nauczania oparty na współpracy oraz dyskusji uczniów i nauczycieli. Szkoły w XXI wieku powinny zrezygnować z przekazywania wyłącznie teorii, a skupić się także na rozwoju praktycznych umiejętności. Osoby uczące się powinny móc zdobywać potrzebne doświadczenie dzięki uczestnictwu w warsztatach oraz tworzeniu projektów. Taka organizacja zajęć nauczyłaby odpowiedzialności oraz radzenia sobie z problemami, dzięki czemu uczniowie uzyskaliby narzędzia ułatwiające rozpoczęcie dorosłego życia.

Podwyżki dla nauczycieli

Nauczycielki i nauczyciele powinni mieć zapewnione godne wynagrodzenie, a także stabilne zatrudnienie. Początkujący nauczyciele powinni mieć zagwarantowane zarobki wynoszące minimum 3500 złotych brutto, a dyplomowani nauczyciele i profesorzy od 6000 do 7000 złotych brutto.

Darmowe posiłki w szkole

Każde dziecko powinno mieć zapewniony obiad w szkole. To z jednej strony pozwoli kształcić dobre nawyki żywieniowe, a z drugiej strony odciąży budżety gospodarstw domowych. Bezpłatne posiłki będą wegetariańskie i wegańskie, celem wprowadzenia dzieci i młodzież w zdrowe, przyjazne środowisku i pełnowartościowe odżywianie.

Edukacja Społeczna

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot archaiczny, który nie odpowiada wyzwaniom, jakie stawia przed młodymi współczesny rynek pracy. Postulujemy więc reformę tego przedmiotu. Naszym zdaniem przekształcony przedmiot – Edukacja Społeczna – powinien zawierać zarówno zagadnienia z zakresu podstaw ekonomii, działania rynku pracy, przedsiębiorczości, ale również podstawy prawa, o których właściwie nie uczy się w szkole średniej. Bez wiedzy o tym, jakie prawa i w jakim zakresie nas obowiązują oraz gdzie szukać pomocy w przypadku naruszenia naszych praw, nie będziemy mogli być odpowiedzialnymi obywatelami.

Poprawa ergonomii nauki

Wielokilogramowe dziecięce plecaki i niewygodne, często nawet zniszczone, krzesła wpisały się już na stałe w rzeczywistość polskiej szkoły. Ma to negatywny wpływ na zdrowie uczniów i uczennic, powodując wady postawy i urazy kręgosłupa. Żeby to zmienić, proponujemy: przeznaczenie znacznych środków na modernizację wyposażenia placówek oświatowych, w tym zakup ergonomicznych krzeseł do klas, umożliwienie przechowywania książek i zeszytów w budynku szkoły dzięki ograniczeniu obowiązku nauki po lekcjach oraz stworzenie nowych wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uwzględniające naturalną potrzebę ruchu.

Ogródki i farmy przy szkołach

W świecie XXI wieku dominuje cyfryzacja i urbanizacja. Aby nie dopuścić do zapaści zdolności manualnych i społecznych wśród uczniów, proponujemy program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który zakłada powstanie ogródków lub mini-farm przy przedszkolach i szkołach podstawowych. Jako lidera w tej dziedzinie możemy wskazać miasto Nowy Jork, w którym działa już ponad 500 takich miejsc. Praktyczna nauka przyrody, biologii i botaniki na otwartej przestrzeni oraz kontakt z naturą pozytywnie wpłynie na integrację i rozwój już od najmłodszych lat.

Odchudzenie podstawy programowej

W obecnych warunkach osoby uczące się są przeciążone przeładowaną podstawą programową wymagającą od nich szczegółowej wiedzy z każdej dziedziny. Chcemy zmienić ten stan rzeczy i dać uczniowi więcej wyboru wobec uczęszczanych przedmiotów, jednak oczywiście nie rezygnując z wiedzy ogólnej. Najwyższy czas by odciążyć uczniów i umożliwić sięganie po wymarzone kariery!

Psycholog w każdej szkole

Obecnie dostęp młodych osób do psychologa jest bardzo ograniczony, z tego powodu postulujemy zatrudnienie psychologów we wszystkich placówkach oświatowych oraz obowiązkowe zajęcia z nimi co najmniej w cyklu kwartalnym. Najwyższy czas, by zacząć chronić zdrowie psychiczne młodzieży!

Dwa języki obce od 4 klasy szkoły podstawowej

Zdobywanie umiejętności lingwistycznych od najmłodszych lat jest bardzo istotne we współcześnie globalizującym się świecie, choćby dlatego, że to właśnie wtedy przyswajamy te zdolności najszybciej. Oprócz obowiązkowych dwóch języków obcych od 4 klasy podstawówki, należy zmienić sposób prowadzenia lekcji. Powinien być kładziony większy nacisk na komunikatywność w danym języku, powinno zachęcą się uczniów do mówienia właśnie w języku obcym, szczególnie podczas tych lekcji. To właśnie ta umiejętność jest najważniejsza. Rozpowszechnienie zajęć z native speakerami, dałoby kolejne efekty w komunikacji w języku obcym, lekcje stałyby się ciekawsze dla uczniów.

Opieka dentystyczna dla wszystkich uczniów i uczennic

Każdy uczeń będzie objęty bezpłatną opieką stomatologiczną, na którą będzie składać się zarówno leczenie, jak i profilaktyka zdrowotna. Chcemy poprzez współpracę szkół z lokalnymi gabinetami stomatologicznymi albo tzw. ”dentobusy” rozwiązać problemy młodych Polek i Polaków z próchnicą.

Większe kompetencje dla samorządów uczniowskich

Chcemy promować powstawanie rad szkół – organów składających się z rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, a zatem zwiększać wpływ uczniów na pracę szkoły poprzez możliwość wpływania na uchwalenie m.in. statutu szkoły.

Prawdziwa godzina wychowawcza

Godziny wychowawcze wyglądają w każdej szkole inaczej – w jednych jest to okazja do odrobienia lekcji, w drugich do pogadania z rówieśnikami, a w innych są dodatkową lekcją z przedmiotu nauczanego przez wychowawcę. My zaś postulujemy, aby wykorzystać ten czas na kwestie, których zawsze w podstawie programowej brakowało, czyli edukacje klimatyczną, antydyskryminacyjną, przełamującą uprzedzenia i stereotypy wobec różnych grup społecznych i przeciwdziałająca przemocy na szkolnych korytarzach, na cykle zajęć z psychologami i pedagogami o psychice i jej zdrowiu, radzeniu sobie ze stresem oraz np. na zajęcia pomagające rozpoznawanie fake newsów, obecnych zagrożeń dezinformacji i skutecznego szukania informacji w sieci.

Edukacja seksualna

Lekcje wychowania do życia w rodzinie są już przestarzałe i nie uczą młodzieży rozwiązywania problemów dzisiejszych czasów. Dlatego postulujemy o likwidację WDŻ w rodzinie oraz zastąpienie go obowiązkowymi zajęciami edukacji seksualnej z nowoczesnym programem napisanym przez ekspertów w tej dziedzinie, zgodnym z aktualną wiedzą naukową i wytycznymi WHO.

Młodzieżowa Rada w każdym powiecie

Młodzi ludzie muszą mieć wpływ na politykę, zwłaszcza lokalną, dlatego w każdym powiecie należy utworzyć Młodzieżową Radę, w której reprezentanci i reprezentantki szkół będą mogli opiniować decyzje władz lokalnych i proponować autorskie rozwiązania. Działalność w radzie będzie możliwością poznania tego, jak działa samorząd lokalny i wpłynięcia na proces decyzyjny.

Prawo w szkole

Chcemy realnych działań, które będą miały na celu poprawę przestrzegania praw ucznia i praw nauczycieli. Kuratoria Oświaty powinny regularnie przeprowadzać kontrole statutów szkół pod kątem zgodności z prawem. Notoryczne łamanie prawa oświatowego nie powinno mieć miejsca w szkołach, które mają pomóc nas wychować na praworządnych obywateli. Każdego dnia organizacje pozarządowe wskazują na nieprawidłowości i łamanie prawa w placówkach oświatowych, a to właśnie kuratoria oświaty powinny się tym zajmować. Chcemy również umożliwić zaskarżenie decyzji kuratoriów do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiemy, że kuratorzy stosują różne wykładnie prawne. My chcemy ich ujednolicenia. Prawa uczniów i pracowników oświaty powinny być takie same w całym kraju!

Tęczowy Piątek pod patronatem ministerstwa

Szkoły są miejscem dla każdej osoby, niezależnie od jej orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej. Państwo powinno wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwalają uczniom czuć się w nich sobą, a także przeciwdziałają homofobii i transfobii. Uważamy, że Tęczowy Piątek powinien zostać objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a przestał być powodem do krucjaty wobec osób, którzy zdecydowali się w nim uczestniczyć.

Ograniczenie zadań domowych

Nie zgadzamy się, aby uczennice i uczniowie byli zmuszani do nocnej pracy w domach nad zadaniami domowymi. To w szkołach powinna odbywać się większość procesu kształcenia, a wolny czas po zajęciach młodzi powinni móc przeznaczać na rozwijanie własnych pasji i relacji ze znajomymi. Postulujemy znaczne ograniczenie nauki poza godzinami lekcyjnymi, które powinny wystarczyć do realizowania większej części materiału.

Nauka polskiego języka migowego dla wszystkich

Obecnie nauka języka migowego w Polsce jest niezwykle droga i trudna. W ramach walki z wykluczeniem postulujemy możliwość darmowej nauki tego języka przy każdym starostwie powiatowym.

PRAWA ZWIERZĄT

Rzecznik Praw Zwierząt

Żadna z instytucji państwowych nie prowadzi wystarczających działań na rzecz ochrony zwierząt, a przede wszystkim żadna instytucja państwowa nie dąży do wprowadzania pozytywnych dla zwierząt zmian w prawie. Rzecznik Praw Zwierząt jest niezbędny, aby zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywateli. Rzecznik Zwierząt jest potrzebny jako niezależna instytucja, która będzie głosem doradczym dla Parlamentu, Prezydenta, Rządu oraz innych instytucji państwowych.

Zakaz cyrku ze zwierzętami

Krzywda nie jest zabawna. Dzikie zwierzęta są siłą zabierane z dziczy i transportowane w nagannych warunkach. Przed wystąpieniami scenicznymi takie zwierzęta również muszą przejść przez brutalne tresury, które wypaczają ich naturalne i dzikie zachowania. Cyrki ze zwierzętami, spełniają również funkcję antyedukacyjną, gdyż wypaczają u dzieci wyobrażenie o środowisku naturalnym. Dość cierpienia zwierząt, postulujemy wprowadzenie ustawowego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Zakaz fajerwerków

Hałasy charakterystyczne dla wybuchu fajerwerków są bolesne dla zwierząt i osób o czułym słuchu. Huk wybuchów płoszy zwierzęta, a stres może prowadzić do powikłań zdrowotnych np. zawału. Fajerwerki również są nieprzyjazne dla środowiska i niebezpieczne w użyciu, dlatego domagamy się całkowitego zakazu fajerwerków obejmującego również sylwester i Nowy Rok.

Zakaz chowu klatkowego

W cywilizowanym świecie nie ma miejsca na tak okrutne formy hodowli jak chów klatkowy. Trzymanie kur ściśniętych w klatkach, doprowadzając tym często do ich śmierci z wycieńczenia, zaburzając relacje stadne oraz zwiększając ryzyko rozwoju chorób, przez które często te zwierzęta muszą być zagazowywane, jest nieetyczne i nie ma nic wspólnego z humanitarnym traktowaniem zwierząt. Musimy przestać traktować inne gatunki jak maszynki do spełniania naszych potrzeb, w związku z tym postulujemy całkowity zakaz chowu klatkowego.

Stop cierpieniu zwierząt

Obecnie mierzymy się z kryzysem bezdomności zwierząt, której przyczyną jest niekontrolowany rozród. Ogromnym problemem jest również cierpienie zwierząt nieuleczalnie chorych. Sterylizacja i kastracja są często kosztowne, a właściciele nie są w stanie pokryć jej z własnych środków. Dużo większe koszty ponosi właściciel przy uśpieniu zwierzęcia z tego powodu zwierzęta umierają w cierpieniach lub są zabijane w niehumanitarny sposób. Dlatego postulujemy darmową eutanazję dla zwierząt nieuleczalnie chorych oraz darmowa sterylizacje lub kastracje zwierząt domowych na wniosek właściciela.

Dość z cierpieniem zwierząt transportowych

Czas skończyć cierpienie zwierząt użytkowych w transporcie, dlatego zadbamy o warunki ich pracy i nie dopuścimy do zagrożenia ich zdrowia lub życia.  Chcemy ograniczyć ilość osób lub ciężaru, które zwierzę będzie musiało ciągnąć i przebywanego dystansu, aby nie dopuścić do wycieńczenia. Ponadto zadbamy, aby zwierzę nie wykonywało zbyt dużej ilości kursów, a między nimi miało dostateczny czas na odpoczynek, zaspokojenie swoich potrzeb fizjologicznych i było pod stałą opieką weterynaryjną.

Zakaz polowań

Każdego roku zwierzęta zabijane są dla rozrywki, a także dla tak zwanej regulacji populacji – w rzeczywistości jednak, prowadzi ona do zaburzania naturalnych zachowań zwierząt, m. in. znacząco zwiększonej rozrodczości. Stoi to w sprzeczności z naturalnym cyklem fauny, w którym to drapieżniki regulują populację stada i utrzymują je w zdrowiu – myśliwi zaś, w przeciwieństwie do nich, nie są w stanie sami ocenić stanu zwierzyny. Ponadto, w przypadku polowań na ptaki wystrzelony śrut, poza zranieniem innych osobników, zanieczyszcza znacząco środowisko odciskając na nim trwały ślad. Postulujemy stopniowe wprowadzenie zakazu wszelkich polowań zarówno na zwierzynę, jak i na ptactwo.

Zakaz trzymania psów na łańcuchach

Postulujemy wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach, dających przyzwolenie na trzymanie psów na łańcuchu w określonych warunkach, które często zostają naruszone. Dbając o dobro zwierząt i wiedząc, jakie konsekwencje to u nich wywołuje, całkowicie zakażemy praktykowania tego okrutnego zwyczaju.

Zakaz reklamowania mięsa

Przemysłowa produkcja mięsa odpowiada za degradowanie środowiska, a patrząc szerzej przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Samo mięso okupione jest cierpieniem zwierząt, a jego spożywanie nie zawsze jest zdrowe. W związku z powyższym postulujemy zakaz reklamowania mięsa, w celu ochrony konsumentów przed wyborem szkodliwych produktów.

SPOŁECZEŃSTWO

Legalizacja marihuany

Według raportu ONZ ponad 1,4 mln Polaków pali marihuanę co najmniej raz w roku.  Wiele badań wykazuje, że THC jest o wiele bezpieczniejszą substancją niż alkohol, której nie da się przedawkować i nie powoduje chorób przewlekłych. Według danych mówiących, że w Polsce przepala się rocznie 500 ton marihuany, gdyby nałożyć na nią taką samą akcyzę jak na tytoń, tylko z tego tytułu rocznie do budżetu państwa trafiłoby około 4 mld zł. Legalizacja marihuany pozwoliłaby również na utworzenie nowych miejsc pracy.  Dlatego popieramy legalizację marihuany, zawierającej THC na własny użytek oraz jej legalną sprzedaż w przeznaczonych do tego miejscach.

Progresywny podatek majątkowy

W Polsce obecnie jest jeden podatek majątkowy i jest to podatek od nieruchomości, który jest skrajnie niesprawiedliwy, bo oblicza się go od powierzchni, a nie od wartości. Często zatem występuje patologia, w której osoby uboższe płacą więcej w podatku niż bogaci, bo mają większe ruiny na wsiach niż niektórzy wille w mieście. 10% gospodarstw domowych posiada ponad 40% całego majątku osobowego. Dla porównania dolne 20 posiada 1% krajowego dobytku. Nierówności majątkowe są tak wielkie, kumulują się przez lata, a nie są naliczone w skali roku jak dochód. Czas to zmienić i wprowadzić skuteczną progresję podatkową majątku, by systemowo wyrównywać szanse, likwidować nierówności oraz by budować silny budżet, który jest podstawą państwa dobrobytu. Czas sprawiedliwie opodatkować majątek.

Postawmy na resocjalizacje w więziennictwie

Polski system więziennictwa jest zdecydowanie nastawiony na ukaranie, a nie na resocjalizację. Wskaźnik recydywy jest wciąż zbyt wysoki, dlatego powinniśmy postawić na stwarzanie odpowiednich warunków dla osadzonych do płynnego powrotu do społeczeństwa po upływie kary. Z tego powodu postulujemy zwiększenia udziału resocjalizacji w więziennictwie przez większy dostęp do psychologa, edukacji, terapii zajęciowej i kultury

Zwiększenie ochrony prawnej dla “whistleblowerów”

Nie można dopuszczać do sytuacji, w której osoba nagłaśniająca lub informująca o nielegalnej czy nieuczciwej działalności swojego pracodawcy będzie ponosiła tego konsekwencje. Chcemy rozszerzenia ochrony pracowników w tym zakresie, a także działaczy społecznych, którzy alarmują w obliczu niesprawiedliwości. Koniec z monopolem bogatych na sprawiedliwość.

Mandaty progresywne

Mandaty mają na celu ograniczenie niebezpiecznych sytuacji na drogach i w przestrzeni miejskiej. Kara powinna być taką samą nauczką i przestrogą dla każdego, tymczasem są one olbrzymim obciążeniem dla niezamożnych i błahą formalnością dla bogatych, dlatego kwota mandatu powinna być przyznawana w zależności od dochodów. Czas skończyć z bezkarnością wykroczeń zamożnych.

Walka z rajami podatkowymi

Szacuje się, że Polska w wyniku nieuczciwych praktyk podatkowych innych państw UE, których celem jest sztuczne przenoszenia zysków korporacji międzynarodowych, traci około 600 milionów euro rocznie. Firmy, które wypracowują zysk w Polsce, powinny płacić też w Polsce podatki. Postulujemy nałożenie obowiązku regularnego ujawniania informacji na temat strategii podatkowych korporacji, upoważnienia Komisji Europejskiej do sankcjonowania państw zaklasyfikowanymi jako raje podatkowe, a w ostateczności zrywania bilateralnych umów podatkowych z państwami, które oferują skrajnie nieuczciwe warunki opodatkowania.

Firmy rozliczane przez Internet

Technologia służy ułatwianiu wykonywania codziennych obowiązków, dlatego wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy powinny móc być wykonywane cyfrowo. Podpisywanie deklaracji, jak i księgowanie przychodów może być sprawnie załatwiane z dowolnego miejsca o wybranej porze, co usprawni pracę przedsiębiorców oraz urzędników. Czasochłonne wizyty w urzędzie nie będą już zniechęcać do zakładania własnych działalności.

Sklep Socjalny w Każdym Powiecie

Ubóstwo w Polsce dotyka wiele Polek i Polaków. Obowiązkiem państwa jest zmniejszanie poziomu ubóstwa obywateli. Postulujemy stworzenie systemu państwowych sklepów socjalnych w każdym powiecie. Tworząc sklepy państwowe o kilkukrotnie niższych cenach produktów niż w sklepach prywatnych, znacząco podniesiemy poziom życia najuboższym. Podstawą systemu jest kryterium dochodowe – 1400 złotych w przypadku osoby samotnej i 1000 złotych w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Znajdą się tam produkty spożywcze, kosmetyczne (w tym higieniczne). W sklepach nie będą sprzedawane produkty objęte akcyzą. Na wszystkie produkty będzie obowiązywał VAT na poziomie 0%.

Obowiązek stałego noszenia munduru i ciągłego rejestrowania kamerą czynności służbowych przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Policji

Sprawy Igora Stachowiaka czy pacyfikacji protestów kobiet pokazały, że policjanci nadużywają swoich uprawnień i w sadystyczny sposób wykonują czynności służbowe, nierzadko prowadząc przy tym do tragedii. Chcemy, by wszystkie czynności prowadzone przez policjantów, były nagrywane kamerą w trybie ciągłym, a policjanci nie mieliby możliwości wyłączenia tych kamer przy mundurze.

Inkubator Przedsiębiorczości w każdym powiecie

Możliwość założenia własnej firmy nie może być uzależniona od zamieszkania w dużym mieście, czy wsparcia finansowego rodziny. W każdym powiecie należy utworzyć inkubator przedsiębiorczości, który będzie oferował wsparcie finansowe, merytoryczne i techniczne przy zakładaniu nowej firmy. Ciekawym będzie możliwość wynajęcia biurka w budynku inkubatora, co pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. Ta instytucja będzie także wspierać rozwój młodzieży poprzez finansowanie ciekawych inicjatyw młodzieży i lekcje w szkołach z ekspertami i ekspertkami z inkubatora.

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicze Straże Pożarne są niezwykle ważnymi organizacjami skupiającymi lokalną społeczność. Wspierają one prowadzenie akcji ratunkowych i przeciwpożarowych. Są one angażowane również do innych zadań, jak i obecnie przy akcjach szczepień powszechnych. Postulujemy godny dodatek emerytalny dla druhów i druhen, które przez wiele lat, narażając swoje życie i zdrowie, poświęciło na ratowanie życia i majątków innych osób. Ponadto domagamy się, doposażenia w nowoczesny sprzęt strażacki, który ułatwi prowadzenie akcji ratunkowych.

PRAWA PRACOWNICZE

7-godzinny dzień pracy

Archaiczny 8-godzinny model ma już ponad 100 lat i nie jest dzisiaj wydajny. Korelacja czasu pracy, a jej produktywności zmieniła się przez digitalizację i postęp technologiczny. Świat pokazuje, że skrócenie czasu pracy owocuje wzrostem jej wydajności. Chcemy wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy bez obniżania wynagrodzenia. Pora humanizować relacje pracy i życia osobistego.

100% wynagrodzenia na L4

W dzisiejszych warunkach 80-procentowego L4 wiele osób, żeby móc zarobić na życie zostaje zmuszonych do pracy mimo choroby, a jeśli postanowią skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, do którego mają niepodważalne prawo – tracą ⅕ swojego wynagrodzenia. Nie zgadzamy się na karanie ludzi za choroby i dlatego postulujemy podniesienie wartości L4 do wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia.

 

Powiązanie płacy minimalnej ze średnią krajową

Płaca minimalna nie może być przedmiotem politycznego sporu oraz populistycznych obietnic, dlatego postulujemy systemowe powiązanie płacy minimalnej ze średnią krajową. Płaca minimalna będzie stanowiła 60% średniej krajowej. Wraz ze wzrostem płac na rynku pracy, płaca minimalna również będzie rosła. To zapewni zrównoważony rozwój gospodarczy oraz pozwoli przeciwdziałać rosnącym nierównościom społecznym.

Zakaz Darmowych Staży

Czas skończyć z darmowymi stażami i praktykami! Młodzi pracownicy, którzy wykonują ciężką pracę za darmo to w Polsce już standard. Tymczasem oni również ponoszą koszty związane z odbyciem stażu czy praktyki. Brak wynagrodzenia dla młodych najczęściej objętych tą formą zatrudnienia obniża standardy całego rynku pracy. Postulujemy objęcie staży i praktyk przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. Koniec z wyzyskiem młodych!

 

Nie dla śmieciowego zatrudnienia

Umowy cywilnoprawne, które wyczerpują wszystkie warunki etatu stały się w Polsce standardową formą obchodzenia prawa w każdej branży. Śmieciowe zatrudnienie niszczy rynek pracy, osoby pracujące w ten sposób nie są chronione przez prawo pracy, ich pensje są zaniżane i nie przysługują im emerytury. Czas z tym skończyć, dlatego postulujemy wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kryteriów do elastycznego zatrudnienia i podwyższenia kar za ich łamanie, rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, by mogła przekształcać umowy cywilnoprawne w etaty oraz skrócenie maksymalnego okresu umów zleceń i o dzieło. Dość wyzysku pracowników kosztem ich praw!

Reprezentacja Pracownicza w Radach Nadzorczych

W radach nadzorczych spółek zarówno państwowych jak i prywatnych musi być słyszalny głos pracowników. Żądamy, by 25% składu rady nadzorczej stanowili demokratycznie wybierani przedstawiciele zatrudnionych. Dzięki temu mechanizmowi, pracownicy będą mogli skutecznie bronić swojego interesu oraz swoich praw, ale też zapewnią ważny punkt widzenia dla rozwoju firmy. Czas pozwolić współdecydować osobom pracującym o kapitale tworzącym ich miejsce zatrudnienia.

POLITYKA GOSPODARCZA

Progresywny PIT i CIT

Dzisiejszy system podatkowy w Polsce jest w praktyce regresywny. Niezamożni są procentowo bardziej obciążeni w stosunku do swoich zarobków niż bogaci. To z jednej strony niesprawiedliwe, bo najmniejsi nie powinni ponosić największego ciężar w utrzymaniu państwa, z którego korzystają wszyscy, także najbogatsi, a z drugiej strony nieefektywne, bo państwo utrzymywane przez biednych jest zwyczajnie słabe i nie stać go na właściwe funkcjonowanie. Postulujemy wprowadzenie kilkuprogowego systemu progresji, zarówno w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych, jak i fizycznych. Chcemy obniżenia podatków dla słabych i podwyższenia dla silnych, tak by daniny publiczne oparte były o zasadę sprawiedliwości społecznej. Zmniejszanie nierówności dochodowych pozytywnie wpływa i na gospodarkę i stymuluje jej wzrost, co pokazują raporty organizacji takich jak OECD. Czas na efektywny i sprawiedliwy system podatkowy!

Firmy rozliczane przez Internet

Technologia służy ułatwianiu wykonywania codziennych obowiązków, dlatego wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy powinny móc być wykonywane cyfrowo. Podpisywanie deklaracji, jak i księgowanie przychodów może być sprawnie załatwiane z dowolnego miejsca o wybranej porze, co usprawni pracę przedsiębiorców oraz urzędników. Czasochłonne wizyty w urzędzie nie będą już zniechęcać do zakładania własnych działalności.

Odpowiedzialna polityka wobec przedsiębiorców

Wyznaczymy stały czas dostosowania przedsiębiorców do nowych przepisów – minimum 6 miesięcy vacatio legis dla przepisów, które stwarzają zobowiązania po stronie pracodawców. Czas na państwo, które nie będzie zaskakiwać przedsiębiorcy z dnia na dzień. Zakładanie firm będzie prostsze – na wzór szwedzki. Chcemy, by w każdym powiecie powstała wspólna przestrzeń do pracy, w której będzie można rozpocząć działanie swojej firmy i uzyskać wsparcie techniczne, administracyjne oraz know-how.

Walka z rajami podatkowymi

Szacuje się, że Polska w wyniku nieuczciwych praktyk podatkowych innych państw UE, których celem jest sztuczne przenoszenia zysków korporacji międzynarodowych, traci około 600 milionów euro rocznie. Firmy, które wypracowują zysk w Polsce, powinny płacić też w Polsce podatki. Postulujemy nałożenie obowiązku regularnego ujawniania informacji na temat strategii podatkowych korporacji, upoważnienia Komisji Europejskiej do sankcjonowania państw zaklasyfikowanymi jako raje podatkowe, a w ostateczności zrywania bilateralnych umów podatkowych z państwami, które oferują skrajnie nieuczciwe warunki opodatkowania.

Progresywny podatek majątkowy

W Polsce obecnie jest jeden podatek majątkowy i jest to podatek od nieruchomości, który jest skrajnie niesprawiedliwy, bo oblicza się go od powierzchni, a nie od wartości. Często zatem występuje patologia, w której osoby uboższe płacą więcej w podatku niż bogaci, bo mają większe ruiny na wsiach niż niektórzy wille w mieście. 10% gospodarstw domowych posiada ponad 40% całego majątku osobowego. Dla porównania dolne 20 posiada 1% krajowego dobytku. Nierówności majątkowe są tak wielkie, kumulują się przez lata, a nie są naliczone w skali roku jak dochód. Czas to zmienić i wprowadzić skuteczną progresję podatkową majątku, by systemowo wyrównywać szanse, likwidować nierówności oraz by budować silny budżet, który jest podstawą państwa dobrobytu. Czas sprawiedliwie opodatkować majątek.

Sklep Socjalny w Każdym Powiecie

Ubóstwo w Polsce dotyka wiele Polek i Polaków. Obowiązkiem państwa jest zmniejszanie poziomu ubóstwa obywateli. Postulujemy stworzenie systemu państwowych sklepów socjalnych w każdym powiecie. Tworząc sklepy państwowe o kilkukrotnie niższych cenach produktów niż w sklepach prywatnych, znacząco podniesiemy poziom życia najuboższym. Podstawą systemu jest kryterium dochodowe – 1400 złotych w przypadku osoby samotnej i 1000 złotych w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Znajdą się tam produkty spożywcze, kosmetyczne (w tym higieniczne). W sklepach nie będą sprzedawane produkty objęte akcyzą. Na wszystkie produkty będzie obowiązywał VAT na poziomie 0%.

Opodatkowanie cyfrowych gigantów

Drobni przedsiębiorcy płacą dziś w Polsce często większe podatki niż Facebook, Uber czy Google. To niesprawiedliwe, dlatego postulujemy wprowadzenie podatku dla firm z rocznym przychodem z usług cyfrowych przekraczającym 750 mln euro. 10% oskładkowanie cyfrowych gigantów mogłoby przynieść państwu zyski oscylujące nawet na 3 miliardy złotych. Dość swawoli podatkowej gigakorporacji w Polsce!

Wyższa kwota wolna od podatku

Obecny system podatkowy w za dużej mierze opiera się na osobach najuboższych. Chcemy natychmiast zerwać z takim stanem rzeczy i podwyższyć kwotę wolną do poziomu 12-krotności minimalnej krajowej – tak by środki potrzebne do życia nie były już opodatkowane. Pora ściągnąć państwo z barków osób potrzebujących jego wsparcia!

Inkubator Przedsiębiorczości w każdym powiecie

Możliwość założenia własnej firmy nie może być uzależniona od zamieszkania w dużym mieście, czy wsparcia finansowego rodziny. W każdym powiecie należy utworzyć inkubator przedsiębiorczości, który będzie oferował wsparcie finansowe, merytoryczne i techniczne przy zakładaniu nowej firmy. Ciekawym będzie możliwość wynajęcia biurka w budynku inkubatora, co pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. Ta instytucja będzie także wspierać rozwój młodzieży poprzez finansowanie ciekawych inicjatyw młodzieży i lekcje w szkołach z ekspertami i ekspertkami z inkubatora.

PRAWA OSÓB LGBTQ+

Pełnomocnik społeczności LGBTQ+

Proponujemy utworzenie stanowiska pełnomocnika społeczności LGBTQ+ przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Polska od lat zajmuje najniższe miejsca w rankingach badających poziom równouprawnienia osób LGBTQ+. Osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe w naszym kraju są szczególnie narażone na akty przemocy i nienawiści. By zapewnić im efektywną ochronę chcemy powołać pełnomocnika, który zajmie się przeciwdziałaniem dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz pomagał będzie w koordynacji działań państwa w kwestiach związanych ze społecznością LGBTQ+.

Równość małżeńska

Popieramy legalizację małżeństw par jednopłciowych na takich samych prawach jak małżeństwa par różnopłciowych, w tym także prawem do adopcji dzieci. Popieramy wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo między innymi do uzyskania informacji medycznej, odwiedzin w szpitalu, dziedziczenia, wspólnoty majątkowej oraz przysposobienia dziecka w przypadku śmierci partnera/partnerki.

Penalizacja aktów wykluczenia

Mowa nienawiści kierowana wobec osób o innej orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej w ostatnim czasie w Polsce osiąga apogeum. Czas skończyć z przyzwoleniem na strukturalną przemoc wobec osób nieheteronormatywnych. Dlatego postulujemy penalizację nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej oraz dyskryminacji na tle orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Ułatwienie procedur medycznych i sądowych w zakresie korekty płci

Należy ułatwić osobom transpłciowym w Polsce możliwość tranzycji. Aktualnie proces jest ten zbyt długi i kosztowny, wykluczając tym samym osoby z niższych klas majątkowych. Możliwość tranzycji oraz korekty płci jest niezwykle ważna dla zdrowia psychicznego osób transpłciowych. Chcemy modernizacji procedur medycznych i sądowych w kwestii korekty płci, tak by proces mógł być refundowany z budżetu państwa i nie trwał długimi latami, skazując osoby na bezsensowne cierpienie.

Zakaz terapii konwersyjnej

W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na torturę, jaką jest terapia konwersyjna. Ta praktyka nie ma nic wspólnego z nauką, a jedynie odciska nieodwracalne piętno na psychice człowieka. Jesteśmy za całkowitym zakazem tej nieludzkiej i antynaukowej praktyki.

Neutralny język urzędowy

Popieramy dążenie do osiągnięcia neutralności płciowej w języku polskim. Chcemy by język używany w urzędach stał się inkluzywny, nie wykluczał osób transpłciowych. Jest to możliwe poprzez usunięcie z wszelkich dokumentów czy formularzy urzędowych informacji o płci, zaś w akcie urodzenia istnieć będzie możliwość wybrania płci nieokreślonej. Państwo powinno stosować sformułowania neutralne płciowo w takich miejscach jak urzędy czy podczas uroczystości państwowych. Nauczyciele oraz wykładowcy będą zobowiązani do stosowania w stosunku do uczniów i studentów języka neutralnego płciowo.

ŚWIADCZENIA

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

W obliczu postępującej automatyzacji i robotyzacji pracy drastycznie zmniejsza się potrzeba zatrudnienia na całym świecie. Owoce postępu technologicznego zbiera garstka najbogatszych, a nierówności społeczne wciąż się pogłębiają. Kolejne ekonomiści i organizacje międzynarodowe zwracają uwagę na to, że BDP może być jedynym sposób na rozwiązanie tych problemów. WHO wskazuje, że uniwersalne świadczenie zlikwiduje nierówności zdrowotne i sprawi, że ludzie w końcu będą mieli, zagwarantowane minimum bezpieczeństwa i dostatniego życia. Dlatego postulujemy, aby w Polsce rozpocząć kompleksowe badania nad tym programem.

Świadczenie minimalne 2000 zł dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Aktualne świadczenie dla osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 1200 zł i jest to około połowa mniej niż płaca minimalna. To kwota stanowczo zbyt niska do godnego życia, szczególnie w przypadku 2 osób, jeśli opiekun musi zajmować się osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania na pełen etat. Także często do tego dochodzą wydatki na leki oraz inne środki wymagane do usprawnienia funkcjonowania takiej osoby. W związku z tym postulujemy natychmiastowe podniesienie świadczenia minimalnego do co najmniej 2000 zł miesięcznie.

Tak dla 500+

Bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin to podstawa, dlatego popieramy program 500+. Ogromne spadki ubóstwa oraz skrajnego ubóstwa wśród dzieci, a także bezrobocia – które następują od 2016 roku – dowodzą w jasny sposób słuszności tego programu. Popieramy również jego waloryzację, aby w następnych latach również miał on realny wpływ na tworzenie lepszego poziomu życia polskich rodzin.

MIESZKALNICTWO

Maksymalna cena za najem

Polska jest jednym z najdroższych miejsc w Europie, jeśli chodzi o najem mieszkania w relacji do dochodów. Czynsze rosną nieproporcjonalnie do zarobków sięgając cen wyższych niż w większości europejskich stolic. Chcemy ustawowo dać możliwość samorządom zamrożenia czynszów, tak by władze miejskie w obliczu kryzysu mieszkaniowego mogły wprowadzić na odpowiedni okres zakaz podwyższania cen najmu. Jeśli rynek nie odpowiada na problemy społeczeństwa, a tylko je pogłębia, to interweniować musi państwo.

Publiczny deweloper

Polska zamyka ogony wszystkich statystyk dotyczących dostępności mieszkań w Europie. Prawie połowa Polaków do 35 roku życia mieszka z rodzicami. Jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań w relacji do wynagrodzenia. W większych miastach co piąte mieszkanie kosztuje ponad 500 000 zł, a lokale poniżej 300 000 zł stanowią około 2% oferty rynku mieszkaniowego. Kryzys mieszkaniowy powoduje, że młodzi emigrują albo są skazani na wiązanie się kredytem na pół życia. Czas wyjść temu naprzeciw, postulujemy założenie publicznego przedsiębiorstwa, które będzie tanie mieszkania na wynajem lub do kupienia na raty. Prawo do mieszkania jest prawem każdego człowieka, a nie tylko grupy, która widzi w nich lokatę dla swoich wielkich kapitałów.

Mieszkania przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Infrastruktura dla osób z niepełnosprawnościami jest bardzo kosztowna. Często osoby po niespodziewanym wypadku nie mogą samodzielnie dostać się do własnego domu. Jako Młoda Lewica walczymy o równe szanse, byt oraz komfort życia dla wszystkich. Dlatego postulujemy zwrot kosztów modernizacji mieszkania lub domu w celu dostosowaniu go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami niezależnie, czy niepełnosprawność została nabyta czy wrodzona oraz w jakim jest stopniu.

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Nadanie większych kompetencji Unii Europejskiej

Jesteśmy zwolennikami Europy federalnej. Pandemia COVID-19 pokazała, że podzielona Unia nie ma szans, by sprostać wielkim kryzysom. Musimy położyć większy nacisk na integrację wspólnoty. Czas na wspólną politykę zdrowotną, transportową, równościową, klimatyczną czy edukacyjną. Unia Europejska powinna mieć wpływ na nasze codzienne życie, a także stać na straży naszych praw. Polki i Polacy powinni mieć dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej, na takich samych zasadach jak obywatele innych państw.

Europa socjalna, nie neoliberalna

Neoliberalna polityka darwinizmu społecznego prowadzi do rozwoju prawicowej narracji, rozbijającej więzy europejskie i kwestionującej słuszność integracji Unii Europejskiej. Europa socjalna, w której człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, to odpowiedź na rozwój nacjonalizmu. Dobrobyt jest podstawą pokoju, stabilności społecznej i integracji. Tylko Unia, w której wszyscy czujemy się jak w domu, może przezwyciężyć wszystkie kryzysy.

Potępienie Nord Stream 2

Uważamy, że realizacja inwestycji gazociągu Nord Stream 2, szkodzi nie tylko Polsce, ale i państwom bałtyckim. Jest to instrument wywierania nacisku politycznego przez Federację Rosyjską. Nie zgodzimy się na szkodzenie interesom energetycznym naszego państwa. Domagamy się zatrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2.

Modernizacja polskiej armii w oparciu o Polskie Zakłady Zbrojeniowe

Polska armia powinna opierać się o najnowsze technologie militarne, produkowane w zakładach przemysłowych na terenie naszego państwa. Priorytetem dla modernizacji naszych sił zbrojnych powinno być wspieranie polskiego przemysłu. Radomski ‘’Łucznik’’, świdnicki ‘’PZL’’ czy siemianowicki ‘’Rosomak’’ to tysiące dobrze płatnych miejsc pracy.

Europejska płaca minimalna

Unia Europejska powinna być wspólnotą, która opiera się na godnej płacy za ciężką pracę. Nie ma powodów, dla których pracownik budowlany z Polski, Łotwy czy Bułgarii, zarabiał mniej niż jego kolega z Danii czy Belgii. Europejska płaca minimalna jest od lat popierana przez związki zawodowe z Unii Europejskiej. Pozwoliłaby ujednolicić unijny rynek pracy i podwyższyć stopę życiową wielu milionów pracowników i pracownic z krajów tzw. nowej Unii.

Polska rzecznikiem Białorusi i Ukrainy na Zachodzie

Wydarzenia w Ukrainie w 2014, jak i w Białorusi w 2020 roku pokazały, że Polska nie prowadzi efektywnej polityki wschodniej. Powinniśmy dążyć do sytuacji, gdzie nasz kraj będzie adwokatem interesów Ukrainy oraz Białorusi na forum europejskim. Dołożymy wszelkich starań, żeby Polska wspierała procesy demokratyzacji w obu państwach. Nie zostawimy naszych sąsiadów samych sobie.

Kreowanie współpracy z Chinami w oparciu o Unię Europejską

Pozycja Chin we współczesnym świecie rośnie. Pojedyncze państwa ulegają chińskiej ofensywie ekonomicznej. Europa musi wspólnie kreować swoją politykę wobec Chin w taki sposób, by była partnerem dla ChRL, a nie jej wasalem.

WOT jako poszerzenie sił rezerwowych

Uważamy, że Wojska Obrony Terytorialnej zostały niepotrzebnie wydzielone jako osobna formacja sił zbrojnych. Proponujemy zmianę tego i włączenie WOTowców do grupy żołnierzy rezerwowych. Dzięki temu, łatwiejsza będzie mobilizacja na wypadek konfliktu albo katastrofy naturalnej.

Euronews dla Polski

Euronews jest unijnym kanałem informacyjnym, nadającym od 1993 roku wiadomości z Europy oraz z całego świata, z perspektywy europejskiej. Niestety, do tej pory nie została uruchomiona polska wersja językowa kanału. Doprowadzimy do tego, że Euronews będzie dostępny w telewizji naziemnej, a Polki i Polacy będą mieć dostęp do rzetelnych informacji dotyczących bieżących wydarzeń w Europie.

Armia Europejska

Obecnie NATO realizuje interesy amerykańskie w takich krajach jak Irak czy Afganistan, zaś na terenach państw sojuszu, znajdują się bazy amerykańskich żołnierzy. Postulujemy powstanie Armii Europejskiej, formacji wojskowej składającej się z żołnierzy państw Unii Europejskiej. Polityka obronna krajów unijnych nie może być zależna od poglądów politycznych obecnego prezydenta USA. Zlikwidujemy Frontex, a jego kompetencje przekażemy specjalistycznej jednostce Armii Europejskiej. Sztab Generalny będzie mieścić się na miejscu obecnej siedziby Frontexu w Warszawie.

Armia tylko zawodowa - nie dla poboru

W XXI wieku, wojny toczone są za pośrednictwem technologii cyfrowych, nie przy użyciu karabinu i żołnierza na froncie. Pokazał to konflikt ormiańsko-azerski w Górskim Karabachu w 2020 roku. Wojsko zawodowe jest podstawą funkcjonowania polityki obronnej w dzisiejszej rzeczywistości. Pobór to archaiczna metoda budowy sił zbrojnych, która nie ma praktycznego zastosowania w dobie cyfryzacji.

Nie ma zgody na dalsze uzależnianie Polski od USA

Naturalnym sojusznikiem dla Polski są inne państwa europejskie, takie jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Nie zgadzamy się na to, by Polska była adwokatem amerykańskich interesów w Europie, które nierzadko są sprzeczne z europejską racją stanu. Zamiast tego, proponujemy rozwój naszej dyplomacji w Trójkącie Weimarskim.

Zakaz eksportu broni do państw, w których nie są respektowane prawa człowieka

Domagamy się realizacji zapisów Traktatu o handlu bronią konwencjonalną z 2014 roku. Wzorem Niemiec, domagamy się zakazu eksportu broni do państw, w których nie są respektowane prawa człowieka.

ROLNICTWO

Tak dla GMO

Stanowczo sprzeciwiamy się pseudonaukowym teoriom jakoby genetycznie modyfikowane organizmy miały być niebezpieczne dla życia ludzkiego. Tego typu warzywa i owoce mogą być sadzone na terenach, które nie są przyjazne dla upraw, potrzebują mniej wody, są mniej kosztowne i mają większe wartości odżywcze. Znaczna część planety, która jest dzisiaj dotknięta głodem, przez wprowadzenie upraw GMO mogłaby pokonać ten problem. Chcemy szerokiego programu usprawnień legislacyjnych, by uprawa GMO była łatwiejsza. Dążymy do tego, by żywność była tania, bezpieczna i dostępna dla każdego.

Ubezpieczenia i emerytury rolnicze

Uważamy, że obecny system ubezpieczeniowo-emerytalny powinien ulec zmianie. Postulujemy, by składki na ubezpieczenia wypadkowe były opłacane przez państwo, a nie tak jak dotychczas ze środków rolników. Nie chcemy, aby rolnik ponosił koszty za sytuacje, na które nie ma wpływu. Czas zapewnić bezpieczeństwo finansowe i godną przyszłość wszystkim ludziom, nie tylko tym z wielkich miast.

Wsparcie dla gminnych ośrodków kultury

Polska kultura ludowa jest bez wątpienia fascynująca. Przykro nam patrzeć jak coraz bardziej popada w zapomnienie. Mając to na względzie postulujemy kompleksowy państwowy program wsparcia gminnych ośrodków kultury. Miejsca takie postrzegamy jako niezbędny łącznik kulturowy, przestrzeń do spotkań pokoleń, urządzania imprez okolicznościowych, przekazywania tradycji i zwyczajów. Wierzymy, że w takich placówkach nie dość, że będzie można zgłębić żywą kulturę polskiej wsi, ale będzie to również użyteczna przestrzeń dla całej społeczności gminnej.

Średni europejski poziom płac w rolnictwie

Dzisiaj dopłaty dla polskich rolników są nieporównywalnie niskie w zestawieniu z tymi z Zachodniej Europy. Stoimy na stanowisku, że najwyższy czas zerwać z tym stanem rzeczy i zwiększyć dotacje do średniego poziomu europejskiego, by polskie rolnictwo mogło się modernizować i dorównywać wszelkim europejskim standardom.

Czas zapewnić bezpieczeństwo naszym rolnikom

Dużym problem dla polskiej wsi są wahania cen żywności. Narażeni na niekorzystną dla ilości zbiorów pogodę rolnicy, często muszą podwyższać ceny swoich produktów. Jest to całkowicie zrozumiałe, ale w odpowiednich warunkach zbędne. Państwo dysponuje różnymi narzędziami, by ten problem zniwelować. W naszej ocenie najskuteczniej można to zrobić poprzez państwowy holding spożywczy i promowanie idei spółdzielczości rolniczej. Pozwoli to zapewnić stabilność cen, korzystną zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Programy stypendialne dla kandydatów na zaoczne studia rolnicze

Mamy świadomość, że nasze dobro państwowe – polska wieś jest miejscem szczególnie intensywnej pracy. Ziemie, gospodarstwa, zwierzęta często są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a w pracę przy nich zaangażowani są członkowie całej rodziny. Z pewnością dorastanie w takim domu może zapewnić bardzo duże doświadczenie i praktyczną wiedzę na temat chowu zwierząt i uprawy roli. Jednakże wierzymy, że dobry rolnik to człowiek łączący umiejętności praktyczne ze specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Mając to na uwadze, chcemy wprowadzić kompleksowy program stypendialny dla osób planujących studiować konkretne kierunki rolnicze oraz te związane z bezpieczeństwem żywności i weterynarią w trybie niestacjonarnym, mając na uwadze, że wiele takich osób nie może udać się na studia dzienne ze względu na konieczność pracy przy gospodarstwie.

Program wsparcia dla rolnictwa ekologicznego

Chcemy jak najszybszego wprowadzenia szerokiego programu wsparcia finansowego dla rolnictwa ekologicznego. W perspektywie nadchodzącej katastrofy klimatycznej szczególnie potrzebujemy zrównoważonego rozwoju i realizowania go również w tej gałęzi gospodarki.

Ograniczenie osuszania bagien i torfowisk

W czasach kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności potrzebujemy, jak nigdy, zachowania jak największych połaci dzikich terenów, które pochłaniają dwutlenek węgla i są miejscem życia wielu gatunków. Takimi miejscami są torfowiska, które obecnie są masowo osuszane, a powinno się je chronić. Wykazywane przez nie działania przeciwpowodziowe, oczyszczające wody gruntowe, a także przeciwdziałanie suszy świadczy o ogromnej wartości tych terenów. W związku z tym postulujemy, żeby zdecydowanie ograniczyć proceder osuszania torfowisk oraz objęcie ich większą ochroną.

Dofinansowania do wymiany dachów pokrytych eternitem

Zdrowie obywateli leży w samym centrum naszych wartości. Na terenach wiejskich wciąż powszechnie spotykane są budynki, zarówno mieszkalne, jak i gospodarcze ze starymi dachami pokrytymi eternitem. Państwo nie może jedynie dopłacać do ich usunięcia. Postulujemy by każdy mieszkaniec takiego budynku po wypełnieniu odpowiedniego wniosku miał gwarancję dokonania wymiany – usunięcia starego pokrycia dachowego, jego utylizacji oraz zakupu i instalacji nowego, w pełni za darmo.

ZDROWIE

7,2% PKB na opiekę zdrowotną

Dofinansowanie opieki zdrowotnej jest koniecznością! Coraz dłuższy czas oczekiwania na leczenie może być wyrokiem śmierci dla osób, które go potrzebują. Dostęp do ochrony zdrowia, powinien być prawem każdej osoby. Finansowanie systemu ochrony zdrowia na europejskim poziomie pozwoli, by wszyscy pracownicy medyczni i okołomedyczni w końcu zaczęli godnie zarabiać, zmniejszy kolejki do usług medycznych oraz zmodernizuje nasze szpitale i przychodnie. Zdrowie jest prawem, nie towarem i nie może być zarezerwowane tylko dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na korzystanie z prywatnych placówek. Czas skończyć z patologiami publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Europejski Program Onkologiczny

Potrzebne jest powstanie skoordynowanej polityki państw unijnych, która będzie gwarantować pacjentom i pacjentkom chorym na raka równy dostęp do leków i terapii. Uważamy, że potrzebne jest ujednolicenie standardów i dostępności profilaktyki wczesnego wykrywania raka, by móc zapobiegać rozwojowi choroby. Czas na ogólnoeuropejski fundusz, który umożliwi biedniejszym regionom Unii Europejskiej zakup sprzętu medycznego, umożliwiającego kurację i późniejszą rehabilitację osób chorych.

Godne posiłki w szpitalach

Postulujemy ustanowienie minimalnej kwoty przewidzianej na posiłki dla osób w szpitalach na poziomie 25 zł na osobę. Obecny koszt to średnio 14 złotych przez co jakość posiłków jest często skandaliczna. Postulujemy również zagwarantowanie w każdym szpitalu dietetyków, który odpowiadałby za optymalizację posiłków względem potrzeb zdrowotnych pacjenta. Każdy pacjent i pacjentka powinien mieć możliwość wymiany posiłku standardowego na wegetariański, jak i na wegański.

Darmowa diagnoza osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku

Aktualnie diagnoza osób z niepełnosprawnościami wygląda tak, że w poradniach na NFZ dzieci diagnozowane są do pewnego wieku. Wystarczy, że rodzice przegapią odpowiedni moment albo niektóre cechy zaczną pojawiać się w późniejszym wieku i już nie ma szans na diagnozę finansowaną przez NFZ.  Prywatne ośrodki, które diagnozują starsze osoby biorą za to ogromne pieniądze – kwoty potrafią sięgać nawet do kilku tysięcy złotych. Postulujemy, by każda osoba z niepełnosprawnością miała możliwość diagnozy, leczenie i rehabilitacji na rzecz NFZ bez względu na wiek.

Ustawa o zawodzie psychologa

Aktualnie nie ma działającej ustawy o zawodzie psychologa i powoduje to chaos prawny, otwiera furtkę na różne formy naruszania prawa i liczne nadużycia. Tym samym przez brak ustawy narażone jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ponieważ pacjenci mogą trafić na osobę, która nie ma uprawnień psychologa.  Co więcej – zawód zaufania publicznego nie ma samorządu. Brak regulacji samorządu sprawia także, że mamy do czynienia z osłabieniem jakości usług. Brak kontroli w postaci samorządu sprawia, że część tych usług nie jest tak wykonywana jak powinna być i wiąże się ze słabnącą jakością kształcenia psychologów. Przedstawiciele zawodu psychologów wskazują także na potrzebę ubezpieczenia OC psychologów, na takich warunkach jak ubezpieczeni są lekarze od wykonywanych świadczeń. Dlatego postulujemy przeprowadzenie szybkich działań mających na celu stworzenie funkcjonalnej i dostosowanej do specyfiki zawodu psychologa odpowiedniej ustawy, która ochroni nie tylko osoby wykonujące ten zawód, ale przede wszystkim pacjentów i pacjentki.

Stop prywatyzacji szpitali

Dość centralizacji i prywatyzacji systemu opieki zdrowotnej! Kolejne samorządy zmuszone są do zamykania lub sprzedawania mniejszych szpitali przez brak środków na ich utrzymanie. Obecna władza pozostaje bierna w obliczu problemu, a to właśnie ona powinna go rozwiązać. Potrzeba stabilnego, długoletniego finansowania powiatowych ośrodków medycznych. Zdrowie nie może być towarem luksusowym tylko dla ludzi z dużych miast. Opowiadamy się za stworzeniem programu dofinansowań, który zatrzyma proces upadania i prywatyzowania szpitali powiatowych.

Darmowe leki na receptę

Będziemy walczyć o ustawową gwarancję, żeby każdy lek na receptę był bezpłatny. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Zdrowie ważniejsze od pieniędzy!

Darmowe produkty menstruacyjne w szkołach i schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności

Zapobiegajmy ubóstwu menstruacyjnemu! Zapewnimy w placówkach oświatowych oraz w schroniskach dla bezdomnych darmowe produkty menstruacyjne osobom menstruującym oraz darmowe porady ginekologiczne.

Legalna eutanazja

W Polsce od lat brakuje odbiera się ludziom możliwości godnej śmierci. Wiele osób umiera samotnie, w bólu, w agonii, latami czekając na odejście. To akt motywowany współczuciem i zrozumieniem dla cierpienia drugiej osoby. Z pomocą ekspertów jesteśmy w stanie wypracować warunki do legalizacji eutanazji tak, aby spełniały standardy europejskie i odpowiadały potrzebom Polek i Polaków w potrzebie. Każda i każdy z nas powinien mieć prawo zarówno do godnego życia, jak i do godnej śmierci.

Zwiększenie ilości miejsc na kierunkach medycznych

Odpowiedzią na starzejące się środowisko lekarskie i znaczące braki w kadrze jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc na kierunkach medycznych, a także na specjalizacjach lekarskich. W parze z tym pójdzie powiększenie bazy dydaktycznej. Odpowiednia prognoza pozwoli ocenić od jakiej ilości nowych miejsc możemy zacząć. Pora stworzyć warunki dla kształcenia szerokiej kadry medycznej, by sprostać wyzwaniom przyszłości.

Stop wykluczeniu infrastrukturalnemu osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają utrudniony dostęp lub są zupełnie wykluczone z korzystania z obiektów użyteczności publicznej. Infrastruktura jest stara, nie spełnia wymagań lub nie istnieje. Z tego powodu postulujemy obowiązkowe dostosowanie i budowanie z dostosowaniami dla osób, które mają utrudnione poruszanie się wszystkich budynków użyteczności publicznej włącznie z budynkami wielorodzinnymi, chodnikami, drogami i sektorem transportu.

EMERYTURY

Wiek Emerytalny

W dzisiejszym systemie emerytalnym kobiety w wyniku niższego wieku emerytalnego otrzymują znacznie niższe świadczenia. Uwzględniając to i fakt równości płci – doprowadzimy do zrównania wieku emerytalnego. Wprowadzimy także emeryturę stażową. W efekcie naszych działań pełne świadczenia emerytalne będą przysługiwać każdej osobie, która przepracowała 35 lat i osiągnęła wiek 60 lat lub która ukończyła 65 rok życia. Zmiany takie odbyć będą się mogły dopiero w warunkach zabezpieczenia ekonomicznego i zdrowotnego seniorów, nie pozwolimy na eksperymenty z wiekiem emerytalnym bez uprzednich kompleksowych reform systemu ochrony zdrowia.

Gwarantowana Emerytura Minimalna

Postulujemy wprowadzenie gwarantowanej emerytury minimalnej 1600 zł na rękę. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Chcemy przywrócenia uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną. Zapewnimy rentę wdowią, czyli zachowanie prawa do emerytury po zmarłym małżonku. Dodatkowo chcemy zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS i określenie emerytury maksymalnej, co pozwoli sfinansować powyższe elementy programu emerytalnego.

PRAWORZĄDNOŚĆ

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest jednym z kluczowych organów mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce. Ostatnie lata pokazały nam, że i takie instytucje są podatne na nacisk polityczny oraz stają się łupem obecnie rządzącej partii. Postulujemy, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani byli większością 3/5 posłów, by w organie zasiadały tylko niekwestionowane autorytety polskiego prawa. Uniemożliwi to zawłaszczenie Trybunału Konstytucyjnego przez kolejne partie rządzące.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Obecna Izba Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest narzędziem polityków rządzącej większości do dyscyplinowania sędziów działających wbrew woli władzy. Taka sytuacja stanowi patologię w demokratycznym państwie i można ją naprawić jedynie poprzez likwidację tego organu. Czas na niezależne sądy!

Przeniesienie nadzoru sądów powszechnych do Sądu Najwyższego

Od lat obserwujemy, jak władza podejmuje kolejne próby przejęcia kontroli nad wymiarem sądownictwa nawet na najniższym szczeblu. Minister Sprawiedliwości nie może kontrolować sądów powszechnych, dlatego postulujemy przeniesienie nadzór administracyjnego nad tymi sądami do Sądu Najwyższego. Jeśli władza sądownicza ma być prawdziwie niezależna trzeba odsunąć ją jak najdalej od wszelkich nadań politycznych.

Ogólnopolski Budżet Partycypacyjny

Chcemy coraz większego uaktywniania się obywatelek i obywateli Polski na rzecz zarówno społeczności lokalnej jak i ogólnopolskiej. W celu zapewnienia obywatelom i obywatelkom RP komfortu decydowania o tym jak wygląda otaczająca ich rzeczywistość i na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu państwa postulujemy stworzenie Ogólnopolskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Trybunał Stanu za łamanie zasad demokratycznego państwa prawa

Od 2015 roku politycy rządzącej większości dokonywali stałego demontażu państwa prawa, usuwania fundamentalnych zasad demokracji i podważania prawa człowieka. Takie czyny nie mogą pozostać bezkarne, dlatego postulujemy, aby osoby za to odpowiedzialne postawione zostały przed Trybunałem Stanu. Stop bezkarności władzy!

Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego

W prawdziwym państwie prawa politycy nie mogą decydować o tym, kto będzie ścigany, oskarżany i kontrolowany – jak ma to miejsce teraz. Z tego powodu będziemy dążyć do całkowitego rozdziału funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, aby nadzór nad praworządnością sprawowała osoba kompetentna i niezależna. Dość upolitycznienia prokuratury!

Prawdziwie proporcjonalne wybory

Proponujemy zmianę sposobu liczenia głosów i przeliczania ich na mandaty. Metoda D’Hondta jednoznacznie sprzyja dużym ugrupowaniom i niedokładnie oddaje preferencje wyborcze. Doskonałym przykładem są wybory w 2015 roku, w którym 37,58% głosów przełożyło się na 51,09% mandatów. Metoda Sainte-Laguë jest dużo korzystniejsza i przyjazna obywatelom, ponieważ dokładniej i bardziej proporcjonalnie oddaje wyniki wyborów, jednocześnie nie faworyzując ani małych, ani dużych partii. Pora przerwać dominacje największych partii!

Odpolitycznienie TK, SN i KRS

Świadomi jak kluczowe dla funkcjonowania państwa jest niezawisłe sądownictwo doprowadzimy do odpolitycznienia KRS, TK i SN między innymi poprzez przywrócenie systemu, wedle którego I Prezesa SN bądź Prezesa TK wybierają Zgromadzenia Ogólne obu organów. Powołamy również specjalny zespół ekspercki mający wypracować rozwiązania naprawcze wobec skutków deform w systemie sprawiedliwości dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Zakończmy demontaż państwa prawa!

Odpolitycznienie mediów publicznych

Media publiczne powinny cechować się obiektywizmem przekazu oraz wolnością słowa. Postulujemy więc likwidację Rady Mediów Narodowych, stanowiącą organ o upolitycznionym charakterze. Uniezależnimy KRRiT od wpływów partyjnych, wprowadzając ekspertów z dziedziny mediów, kultury i dziennikarstwa, wybieranych przez niezależną komisję w systemie kadencji rotacyjnych. Tak dla mediów publicznych, nie dla mediów rządowych!

Obniżenie progów wyborczych

Progi wyborcze w wyborach powszechnych do Sejmu wynoszą 8% dla koalicyjnych komitetów wyborczych i 5% dla innych komitetów. Tak wysokie progi w 2015 roku spowodowały, że ponad 15% wszystkich oddanych głosów nie było uwzględnianych przy rozdziale mandatów. Obniżymy próg wyborczy kolejno do 5% dla komitetów koalicyjnych i 3% partyjnych w skali kraju. Zmiana tego systemu pozwoli lepiej oddać poglądy całego społeczeństwa przez co parlament stanie się bardziej pluralistyczny.

Tak dla 500+

Bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin to podstawa, dlatego popieramy program 500+. Ogromne spadki ubóstwa oraz skrajnego ubóstwa wśród dzieci, a także bezrobocia – które następują od 2016 roku – dowodzą w jasny sposób słuszności tego programu. Popieramy również jego waloryzację, aby w następnych latach również miał on realny wpływ na tworzenie lepszego poziomu życia polskich rodzin.

KLIMAT I OCHRONA ŚRODOWISKA

Neutralność sektora energetycznego do 2040 r.

Kryzys klimatyczny jest faktem. Wsłuchując się w głos osób nauki postulujemy skończyć z energetyką opartą na paliwach kopalnych, w tym na węglu do 2030 r., a na gazie do 2035 r. i zastąpienie jej miksem odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej i wiatrowej, a także energii jądrowej. Tylko takie rozwiązanie pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną Polski do 2040 roku, która jest niezbędna do zahamowania globalnego wzrostu temperatury.

Opodatkowanie paliwa lotniczego

Kryzys klimatyczny wymaga od nas działania na wielu szczeblach, nie tylko w energetyce. Jednym z ważnych aspektów, który musi zostać zreformowany jest fakt braku opodatkowania paliwa lotniczego. To właśnie lotnictwo odpowiada za około 2-3% światowych emisji dwutlenku węgla. Mając na uwadze ten fakt, postulujemy, aby opodatkować paliwo lotniczo na poziomie europejskim a środki pozyskane w ten sposób, wykorzystać do rozwoju infrastruktury kolejowej.

Dopłaty do żywności roślinnej

Hodowle przemysłowe zwierząt rocznie produkują więcej dwutlenku węgla niż wszystkie samochody na świecie, tym samym niebagatelnie degradując naszą planetę. Mając na uwadze negatywny wpływ spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych na środowisko oraz potrzebę ograniczenia ich spożycia ze względu na kryzys klimatyczny, postulujemy dopłaty do żywności roślinnej i obniżenie stawek VAT na właściwe produkty w celu uatrakcyjnienia cenowego, a także wsparcia branży w dalszych innowacjach.

Ograniczenie lotów krajowych

Transport lotniczy odpowiada za około 2-3% światowych emisji CO2 – to zdecydowanie więcej od kolejowego, który jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej ekologicznych. W celu dążenia do jak największego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce musimy postawić na bardziej przyjazne dla klimatu rozwiązania. W związku z tym postulujemy zdecydowany rozwój transportu kolejowego, a następnie wprowadzenie zakazu dla lotów krajowych, których alternatywna trasa koleją nie przekracza 4 godzin.

Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej

Kryzys klimatyczny nadchodzi i nie oszczędzi zabetonowanych miast. Coraz częstsze miejskie wyspy ciepła sprawiają, że temperatura w centrach miast potrafi być wyższa nawet o kilka stopni względem temperatury na terenach podmiejskich. Brak możliwości schronienia się przed słońcem pod drzewem jest coraz większym problemem przy narastającej wycince w polskich miejscowościach. W związku z tym postulujemy ustawowe wyznaczenie procentu udziału zieleni w przestrzeni miejskiej tak, żeby miasta nie zatapiały się w betonie, tylko były oazami ze skwerami, parkami i alejami drzew.

Regulacje dotyczące wycinki drzew

Wycinka drzew wzrasta z roku na rok. Piły słychać w całej Polsce, a zarówno samorządy, jak i Lasy Państwowe zdają się nie zauważać faktu, że stopniowa degradacja lasów i zielonych terenów miejskich stopniowo pogłębia kryzys bioróżnorodności z jakim się zmagamy. W związku z powyższym, potrzebujemy bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego wycinek drzew, a także ujednolicenia systemu oznaczeń drzew do wycinki, którego obecny brak usystematyzowania sprawia, że obywatele nie są w stanie dowiedzieć się o wielu wycinkach przed ich rozpoczęciem. Postulujemy także obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w miastach, przy planowanych większych wycinkach.

Strefy niskoemisyjne w centrach miast

Problem smogu w centrach miast jest odczuwalny każdego roku. Polskie miejscowości zajmują niechlubne czołowe miejsca w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast. Jednym z czynników, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach jest zbyt duże natłoczenie samochodów spalinowych w centrach miast. W związku z powyższym postulujemy jako jedno z koniecznych rozwiązań w walce ze smogiem, stworzenie tzw. stref niskoemisyjnych, w których poruszać się będzie można jedynie pieszo, rowerem lub samochodami niskoemisyjnymi.

 

Parki Narodowe

Tworzenie nowych parków narodowych jest w obecnych czasach de facto niemożliwe. Napływające do ministerstw projekty objęcia parkiem narodowym Puszczy Białowieskiej, czy Puszczy Bydgoskiej od lat spotykają się z odmowami i brakiem poparcia ze strony rządzących. Mając na uwadze, że znajdujemy się obecnie w kryzysie bioróżnorodności, w którym niezmiernie ważna jest ochrona starych terenów leśnych, postulujemy stworzenie nowych parków narodowych na cennych przyrodniczo terenach, a także całkowite wyłączenie spod wycinki przynajmniej 20% polskich lasów

Stop tamom

Rzeki w Polsce są niszczone. Ich stopniowa regulacja i budowanie kolejnych zapór powoduje pogłębienie się problemu suszy i powodzi, degradacji środowiska naturalnego, a także wymierania gatunków ryb. Mając na uwadze głos osób nauki, a także środowiska ekologicznego, postulujemy, żeby nie budować kolejnych zapór, a ponadto rozpocząć debatę naukową na temat rozbiórki już wybudowanych.

Dopłaty do wymiany systemów grzewczych w gospodarstwach domowych

Smog zabija rocznie około 50 tysięcy osób w Polsce. Aspektem, który znacząco przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, jest funkcjonowanie w wielu gospodarstwach domowych systemów grzewczych opartych na węglu. Zważając na to, że wiele osób nie jest w stanie pokryć kosztów wymiany np. tzw. kopciuchów, postulujemy, aby wprowadzić szerokie i skuteczne finansowane państwowo refundacje wymiany zanieczyszczających powietrze systemów grzewczych.

Prawo klimatyczne dla firm finansowych

Kryzysu klimatycznego nie da się zwalczyć bez wymuszenia odpowiedzialnego zachowania na firmach finansowych, które często sponsorują degradujące środowisko i negatywnie wpływające na klimat rozwiązania. Czas na wprowadzenie obowiązku, dla korporacji produkcyjnych, banków, ubezpieczalni i instytucji zarządzających funduszami, ujawniania wpływu ich działalności na klimat, planu zarządzania szansami i ryzykiem związanymi z klimatem oraz ocenę firm, które zamierzają od nich pożyczyć pieniądze, pod kątem ich wpływu na środowisko i klimat.

KULTURA I SPORT

Bezpieczne zatrudnienie dla artystów

Pomimo bycia bezpośrednimi kulturowymi siłami twórczymi społeczeństwa, artyści z uwagi na specyfikę swojej pracy zazwyczaj skazani są na niestabilne i słabo opłacane zatrudnienie w postaci umowy o dzieło. Uważamy, że stan ten nie może trwać dalej, a artyści jako nieodłączna część społeczeństwa zasługują na swoje prawa pracownicze, w celu ich ochrony i zapewnienia im stałości zarobków. Żądamy również powszechnych ubezpieczeń dla artystów – uważamy, że obowiązek ubezpieczeniowy powinien funkcjonować na gruncie prawa pracy również przy umowach o dzieło.

  Równa klasyfikacja osób transpłciowych w sporcie

  W Polsce problem transfobii nie omija również sportu. Postulujemy, aby każda osoba mogła startować w zawodach sportowych w klasyfikacji płciowej zgodnej ze swoją tożsamością płciową. Do podjęcia takiej decyzji będą potrzebne konsultacje psychologiczne, w których terapeuta przeprowadzi wywiad w kierunku ustalenia płci psychologicznej. Proces taki zakończy się wydaniem odpowiedniej opinii. Nie ma żadnego argumentu za tym, aby osoby transpłciowe były dyskryminowane ze względu na płeć niezgodną, tą przypisaną przy urodzeniu.

  Rezydencje artystyczne

  Bardzo często polskie miasta cierpią z powodu braku przekazywania bezpośrednich świadczeń kulturalnych, w postaci rzeźb, malowideł, wystaw sztuki, murali, a nawet architektury dla swoich obywateli. Tyczy się to również artystów zagranicznych, którzy mają utrudnione warunki do tworzenia w naszych gminach. Z tego powodu proponujemy stworzenie rządowego programu dofinansowań dla samorządów, w ramach których będą mogły ściągać do swoich miast światowych artystów. Idea rezydencji artystycznej polega na zagwarantowaniu zagranicznemu twórcy warunków materialnych do tworzenia i działania na rzecz estetyki miasta. Koszty mieszkania i comiesięcznego świadczenia finansowego pokrywane byłyby z puli przeznaczonej przez ministerstwo kultury na program. To pozwoli rozpocząć proces deglomeracji kultury i rozwój jej nie tylko w dużych miastach.

   Ślůnsko godka językiem regionalnym

   Musimy uznać i szanować odrębność Ślązaków i Polaków. Polska jest krajem różnorodnym i odrębności kulturowe są w stanie tylko nas wzmocnić, a nie osłabić. W Polsce żyje kilkaset tysięcy obywateli mniejszości śląskiej, mówiących na codzień po śląsku. Jako Młoda Lewica uważamy, że ślůnsko godka powinna zostać uznana za język regionalny i powinny przysługiwać jej wszystkie przywileje należne z tego tytułu. Ślązacy i Ślązaczki zasługują na szacunek ze strony państwa polskiego, o którym nie pamiętali i nie pamiętają rządzący III RP.

   Sprawiedliwość płac w sporcie

   Ile razy słyszeć można o niesprawiedliwościach związanych z płacami reprezentantów narodowych w różnorakich sportach. Rekordowa zmierzona luka płacowa według Instytutu Badań Strukturalnych wynosiła aż 30%. Sprzeciwiamy się nierównym płacom kobiet i mężczyzn. Dlatego postulujemy odgórną, sprawiedliwą wobec wykonywanego zawodu równość płac dla kadr i reprezentantów narodowych oraz brak rozróżniania wysokości i rodzaju gratyfikacji za osiągnięcia ze względu na płeć.

   Artysta jako pracownik

   Artyści, twórcy sztuki, są integralną częścią klasy pracującej. Nie działają oni co prawda w produkcji, lecz tak samo jak reszta pracowników, w większości niestrudzenie uczestniczą w ciągłej walce o godność, równość i sprawiedliwość. Stanowią źródło i podstawę dla wszelakiej maści kultury – sztuki, muzyki, poezji, teatru, kina, etc. Jako tak ważna część cywilizacji, artyści i artystki zasługują na godne wynagrodzenie, bezpieczeństwo przed masowymi zwolnieniami, sprawiedliwą możliwość dostania pracy – bez oszustw i wtórnych przesłuchań już zatrudnionych. Postulujemy wprowadzanie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych związanych ze „statusem artysty” oraz położenie nacisku na kontrole w państwowej sferze zatrudnienia kulturalnego.

   Dofinansowania domów kultury

   Miejskie domy kultury pozwalają mieszkańcom lepiej poznać swój region pod względem dorobku kulturalnego. Takie miejsca tworzą środowisko świadome wobec swojej historii i zwyczajów, a także wydarzenia angażujące lokalne społeczności. Ponadto, w takich placówkach organizowane są kreatywne zajęcia dla młodzieży, aby mogła ona rozwijać własne pasje i zainteresowania. Dlatego jesteśmy za znacznie większym dofinansowaniem domów kultury, by mogły one nieskrępowanie wypełniać swoją rolę.

   Instytut Adama Mickiewicza – wzmocnienie finansowe i strukturalne

   Polska Fundacja Narodowa jest miejscem marnotrawienia publicznych pieniędzy. Nie spełnia swojej roli i prowadzi bezsensowną politykę dyplomatyczną naszej kultury. Domagamy się likwidacji PFNu i rozbudowania Instytutu Adama Mickiewicza, wzorowanego na instytucjach kulturowych w innych krajach (np. Instytut Miguela Cervantesa w Hiszpanii). Instytut przejmie kompetencje PFN i będzie koordynował projekty promujące polską kulturę przy ministerstwie spraw zagranicznych i ministerstwie kultury.

   Dofinansowania sportowych pionierów

   Jak zwykło się mówić, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ten sam frazes bez wahania tyczy się całości społeczeństwa. Jakość sportu jest natomiast wizytówką ów społeczeństwa w tej kwestii. Niestety, coraz częściej słyszymy o atletkach i atletach, którzy nie mają finansów na starty w zawodach czy treningi. Nie możemy pozwolić na to, by nasze mistrzynie i mistrzowie byli w ten sposób ograniczani, ograniczając jednocześnie wygląd całości społeczeństwa. Jako Młoda Lewica proponujemy program dofinansowania obiecujących osób rozpoczynających swoją przygodę ze sportem, jak też i sportowców dziedzin niszowych, gdyż to oni są najbardziej narażeni na brak środków. Chcemy by wszystkie nasze atletki i atleci mieli równe szanse na rozwój i promowanie zdrowego trybu życia.

   Dofinansowania zespołów folklorystycznych

   W czasach, gdzie ludzie napływają ze wsi do miast, gdzie małe miejscowości coraz trudniej się rozwijają, a w szczególności patrząc na kulturę rodzimą, lokalną, folklorystyczną wręcz podupadają, nie możemy pozwolić sobie na zapomnienie tradycji i obrzędów związanych z kolorowymi strojami, dawnymi zwyczajami czy muzyką. Przekazywaniem autentycznych widowisk z dawnych lat zajmują się głównie zespoły folklorystyczne, ludowe, czy pieśni i tańca. To w końcu mieszkańcy danych ziem znają się najlepiej na kulturze lokalnej, tak więc państwo powinno na szeroką skalę wspomagać tych mieszkańców. Proponujemy, aby państwo w programach kulturowych i budżetach mających na celu wspierać tradycje lokalne, oferowało większą pomoc finansową zespołom folklorystycznym czy innym związkom kulturowym. Chcemy również, aby pomoc dotyczyła głównie mniejszych czy amatorskich przedsięwzięć, a nie skupiała się na wielkich grupach, jak przykładowo Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.